Andréck vun der Generalversammlung vum 23.11.2023

Op der Generalversammlung gouf d finanziell Situatioun vun der ASBL duergeeluecht. Weider sin dei verschidden Aktivitéiten nach eng Kéier opgelëscht ginn an et ass ee klengen Ausbléck op zukünfteg Aktivitéiten gemaach gin.

Den President Yves Arend huet, genee wei d Comitésmember Betty Perreira,  seng Demissioun bekannt ginn. D APED konnt awer direkt fënnef nei Memberen an hierem Comité begréissen.

Als Ofschloss huet de Buergermeeschter Charel Weiler nach e puer Wierder un d Versammlung geriicht.