Den leschten Schouldaag 15.07.2020

Um leschte Schouldag vum Schouljoër 2019/2020 kruten d´Kanner vun der Dikrecher Grondschoul ee Kichelchen vun der APED ausgedeelt.

Mir wollten de Kanner eng kleng Freed maache virun der Summervakanz, well durch di aktuell Situation alleguer d´Activitéiten hu missen ofgesoot gin. Ee Merci un d´ Gemengen- an d´Léierpersonal déi sech em d’Verdeele vun de Kichelcher gekëmmert hunn.