Generalversammlung 17.10.2019

APED Generalversammlung

L’association des parents de l’école fondamentale de Diekirch (APED) vous invite à assister à son assemblée générale annuelle.

Cette assemblée aura lieu le jeudi 17 octobre 2019 à 19h00 dans la salle de fêtes de l’école fondamentale de Diekirch.

A l’ordre jour sont:

Mots de bienvenue

Rapport d’activité de l’année scolaire 2018/19

Rapport de caisse

Election de membres du comité

Projets prévus pour les prochains mois

Discussion

suivi par un exposé de l’école des parents Janusz KORCZAK (en luxembourgeois):

« Bewegung, de Wee zum Léieren ».

 

Voulez-vous participer activement? Soit au comité ou lors des activités? Vous avez peut-être des questions ou des suggestions? Contactez un de nos membres ou envoyez-nous un courriel.

  • Les candidatures pour le comité doivent nous parvenir jusqu’au 15 octobre 2019 au plus tard à info@aped.lu (nom, prénom, numéro de téléphone).

Vous voulez nous soutenir? Alors devenez membre de l’APED, en versant 10 EUR par famille (tout montant supplémentaire est le bienvenu) sur le CCPL LU85 1111 1325 4543 0000 en mentionnant “Cotisation” ou utilisez le code QR ci-dessous.

 

 

D’Elterenvereenegung vun der Dikricher Grondschoul (APED) invitéiert Iech ganz häerzlech op hir uerdentlech Generalversammlung.

Rendezvous ass een Donneschdeg, den 17. Oktober 2019 em 19.00 Auer am Festsall vun der Dikricher Grondschoul.

Op der Dagesuerdnung stinn:

Begréissung

Aktivitéitsbericht vum Schouljoer 2018/19

Keesebericht

Wal vu Komiteesmemberen

Geplangte Projete fir déi nächst Méint

Diskussioun a fräi Aussprooch

uschléissend hält d’Eltereschoul Janusz KORCZAK ee Virtrag iwwert

„Bewegung, de Wee zum Léieren“.

Dir wëllt gären aktiv matschaffen? Entweder am Komitee oder bei Aktivitéiten hëllefen? Dir hutt villäicht Froen oder Virschléi? Da mellt iech bei engem vun eise Memberen oder schéckt eis eng E-mail.

  • Kandidature fir de Komitee musse bis spéitstens de 15. Oktober 2019 op info@aped.lu gescheckt ginn (Numm, Virnumm, Telefonsnummer).

Dir wëllt eis ënnerstëtzen? Da gitt Member bei eis, andeems dir 10 EUR pro Famill (all zousätzleche Montant ass wëllkomm) op de CCPL LU85 1111 1325 4543 0000 mam Vermierk „Cotisatioun” iwwerweist oder benotzt de QR-code hei ënnen drënner.