Schoulrallye 4. Juli 2019

Dëst Joer ass rem e Rallye den mir mat der Grondschoul an der Maison Relais zesummen organiséieren.

D’Kanner ginn mat hierer Léierin/Schoulmechter en Tour durch Dikrich wou Sie bei Froen an bei Spiller Punkte sammele kennen.

Pro Cycle gett et eng Gewennerklass. All Klass/Kand kritt e Kado de vun der Gemeng gesponsort gett.